4. Opis proizvoda

Opis proizvoda mora sadržavati:

  • točan naziv
  • opis svojstava proizvoda (npr. kod kozmetičkih proizvoda to bi bio sastav proizvoda)
  • konačna maloprodajna cijena u Kn*

Uz maloprodajnu cijenu proizvoda treba biti istaknuto što je sve u nju uključeno (popusti, porezi, manipulativni troškovi i dr. javna davanja) te naglasiti ako postoji još kakav dodatni trošak (npr. za dostavu).

Ako konačnu cijenu, zbog prirode robe ili usluge, nije moguće unaprijed odrediti tada je potrebno opisati način točnog izračuna cijene.

*Ako je cijena izražena u nekoj drugoj valuti, tada je bitno u uvjetima trgovanja navesti izjavu o konverziji i prije naplate cijenu preračunati i prikazati u Kunama.

Izjava o konverziji

Sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama. Iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica se dobiva kroz konverziju cijene iz eura u hrvatske kune prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke. Prilikom naplate vašom kreditnom karticom isti se iznos pretvara u vašu lokalnu valutu prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara. Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na našoj internetskoj stranici.

Napomena:Izjava o konverziji u ovom članku služi kao ogledni primjer i nije službena informacija. AgentCASH se odriče odgovornosti od posljedica korištenja navedene izjave. Što sve točno treba sadržavati izjava o koverziji možete saznati savjetovanjem s pravnikom ili računovođom.

 

Imate li još pitanja? Predaj zahtjev

Komentari